มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1496967
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

 

Evidence-Based1 (EB1) :

1. แบบฟอร์มการเผยแพร่

2. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3. หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

4. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

Evidence-Based2 (EB2) :

1. Flow chat การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

2. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่

4. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

5. บันทึกข้อความ ขออนุมญาตน้ำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานและแนวทางและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ใบแสดงความบริสุทธิ์.pdf

6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2563

6.1. หนังสือบันทึกข้อความประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่1พย.62

6.2. หนังสือบันทึกข้อความประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่7ตค62

6.3. หนังสือบันทึกข้อความประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่25ตค.62

7. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบดำเนินเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1 ประกาศแผนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

7.2 ประกาศแผนเว็บไซต์โรงพยาบาลปัตตานี

7.3 ประกาศแผนที่ทำการของพัสดุ

 

Evidence-Based3 (EB3) :

1. หลักฐานการแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท

2. ไฟล์ที่สองชื่อ "หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด"

3. โครงการวงเงินต่ำกว่า5พันบาท

4. โครงการวงเงินเกิน5พันบาท

5.1 รายงานการตรวจรับ

5.2 รายงานการตวจรับ

6. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.1 ประกาศแผนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

7.2 ประกาศแผนเว็บไซต์โรงพยาบาลปัตตานี

7.3 ประกาศแผนที่ทำการของพัสดุ

8. บันทึกขออนุญาต

9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (๑)

10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (๒)

11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (๓)

12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑)

13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (๒)

14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (๓)

15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (๑)

16. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (๒)

17. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (๓)

 

Evidence-Based4 (EB4) :

1. บันทึกขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่

4. หนังสือข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุมญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์

5. รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมค-มีค62บนเว็บไซด์

6. รายงานแบบสรุปผลการจัดหารพัสดุในรองเดือนพคถึงกย.62

7. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

7.1 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

 

Evidence-Based5 (EB5) :

1. โครงการสมาร์ทคิดส์

2. รูปทำประชาคม

3. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่ายงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมามีส่วนร่วมตามภารกิจหลัก

4. กิจกรรมตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์

5. ภาพการทำประชาคม

6. บันทึกขออนุญาต

7. โครงการบุคคลต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ปี ๒๕๖๓

8. โครงการฯการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63

 

Evidence-Based6 (EB6) :

1. โครงการสมาร์ทคิดส์

2. บันทึกข้อความขออนุญาตผยแพร่ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนการ/โครงการตามภารกิจหลัก

3. กิจกรรมตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์

4. โครงการสมาร์ทคิดส์

5. บันทึกขออนุญาต

6. โครงการบุคคลต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ปี ๒๕๖๓

7. โครงการฯการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63

 

Evidence-Based7 (EB7) :

1. ภาพพิธีเปิดกิจกรรม โครงการสมาร์ทคิดส์ เทศบาลปัตตานี ปีที่ 2

2. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก

3. โครงการสมาร์ทคิดส์ เทศบาลเมืองปัตตานี

4. บันทึกขออนุญาต

5. โครงการบุคคลต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ปี ๒๕๖๓

6. โครงการฯการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63

 

Evidence-Based8 (EB8) :

1. คำสั่งโรงพยาบาลปัตตานี

2. บันทึกเสนอผอ.

3. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานี

4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

5. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

6. ข้อมูลการติดต่อ+ข่าวประชาสัมพันธ์

7. หน้าเว็ปข่าวประชาสัมพันธ์

 

Evidence-Based9 (EB9) :

1. Twety-Year National Stategic Plan for Public Health (2017 - 2036) First Revision 2018

2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

3. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

4. ข้อร้องเรียนที่โรงพยาบาลปัตตานีได้รับช่วง ปีงบประมาณ 2558-2562

5. ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปัตตานี

6. โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลปัตตานี

7. จรรยาบรรณสาธารณะสุข

8. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. แนวทางปฏิบัติเมื่อมีข้อร้องเรียน

10. แบบฟอร์มการเผยแพร่

11. ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

13. แผนยุทธศาสตร์ชาติ(ฉบับย่อ)

14. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579)

15. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2562

16. วิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยม และเข็มมุ่ง โรงพยาบาลปัตตานี

17. สรุปข้อร้องเรียน 12เดือน-62

18. สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

19. สรุปงบประมาณการดำเนินงานในภาพรวม โรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ.2562

20. สรุปแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงานปกติและงานตามนโยบาย

21. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

22. ข้อมูลการติดต่อ+ข่าวประชาสัมพันธ์

23. หน้าเว็ปข่าวประชาสัมพันธ์

24. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

 

Evidence-Based10 (EB10) :

1. บันทึกขออนุญาตทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลปัตตานี

2. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2562

3. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

4. แผนปี63(สรุป ปี 63)

5. แผนยุทธ 63 ไตรมาส1

6. ยุทธศาสตร์ปี 63

 

Evidence-Based11 (EB11) :

1. บันทึกขออนุญาต EB11

2. แบบฟอร์มเผยแพร่ EB11

3. รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธ ปี 2561

4. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปี

5. แผนปี63(สรุป ปี 63)

 

Evidence-Based12 (EB12) :

1. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 2562

2. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด ประจำเดือนธันวาคม 2561

3. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด พฤศจิกายน 2561

4. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด มกราคม 2562

5. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด มีนาคม 2562

6. การติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด เมษายน 2562

7. บันทึกขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ EB12

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ EB12

9. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

10. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

11. ยุทธศาสตร์ประจำปี 2563

 

Evidence-Based13 (EB13) :

1. บันทึกขออนุญาต EB13

2. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล EB13

3. ประเมินขั้นต่ำ

4. ประเมินขั้นต่ำ2

5. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่ำ

6. มาตรการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานฯ

7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ จ.ปัตตานี

8. หลักเกณฑืการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

 

Evidence-Based14 (EB14) :

1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ EB14

2. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล EB14

3. รูปการเผยแพร่ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

4. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การรายงานประเมินผลข้าราชการประจำปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติดีเด่น รอบปีงบประมาณ

5. คู่มือการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

6. แนวทางปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 16

7. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ จ.ปัตตานี

9. หลักเกณฑืการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

 

Evidence-Based15 (EB15) :

1. การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ณ ห้องประชุมชาราวดี

2. บันทึกขออนุญาต EB15

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ EB15

4. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

5. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

6. เจตนารมณ์(1)

7. เจตนารมณ์(2)

 

Evidence-Based16 (EB16) :

1. FLOW-ร้องเรียน-61

2. การตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

3. ข้อร้องเรียนที่โรงพยาบาลปัตตานีได้รับช่วง ปีงบประมาณ 2558-2562

4. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย

5. บันทึกขออนุญาต EB16

6. แบบฟอร์เผยแพร่ EB16

7. สรุปข้อร้องเรียน 12เดือน-62

8. หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปัตตานี

9. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน

10. คู่มือการร้องเรียน(1)

11. คู่มือการร้องเรียน(2)

12. ช่องทางการติดต่อฯ

13. แนวปฏิบัติเมื่อมีข้อร้องเรียน

14. สถิติข้อร้องเรียน

15. สรุปข้อร้องเรียน

 

Evidence-Based17 (EB17) :

1. คู่มือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญ

3. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องการใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลปัตตานี

4. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องนโยบายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

7. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

8. การให้และรับของขวัญฯ

9. คู่มือแนวทางการปฏิบัติฯเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ

10. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานีเรื่องการใช้รถราชการฯ

11. ประกาศโรงพยาบาลปัตตานีเรื่องนโยบายการรับ-ส่งผู้ป่วย

12. มาตรการป้องกันการรับสินบน

13. มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

Evidence-Based18 (EB18) :

1. โครงการอบรมวินัย

2. ภาพโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย

3. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

4. โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยฯ

5. เจตนารมณ์(1)

6. เจตนารมณ์(2)

 

Evidence-Based19 (EB19) :

1. คำสั่งโรงพยาบาลปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งทำงาน

2. รายงานคณะกรรมการควบคุมภายใน

3. ข้อมูลเบิกค่ารักษา

4. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานโปร่งใส่ และมีกิจกรรมที่ปรับปรุงหน่วยงาน

5. การประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบฯ

6. ข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล

7. คำสั่งโรงพยาบาลปัตตานีฯ

8. บันทึกขออนุญาต

9. ประกาศเจตนารมณ์ 1 ปี 63

10. ประกาศเจตนารมณ์ 2 ปี 63

11. ประชุมโครงการกิจกรรม Strong coach

 

Evidence-Based20 (EB20) :

1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การวิเคระห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2. ข้อร้องเรียนปี59-63

3. บันทึกขออนุญาต

 

Evidence-Based21 (EB21) :

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

1. แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน

3. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดการป้องกันในหน่ายงาน

4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

 

Evidence-Based22 (EB22) :

1. โครงการอบรมวินัย

2. ภาพโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

4. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การประชุม อบรม หรือสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่ายงาน เรื่องต้านการทุจริตหรือไม่

5. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย

6. ภาพโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยฯ

7. บันทึกขออนุญาต

8. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยการป้องปรามทุจริต ปี 63

 

Evidence-Based23 (EB23) :

1. แผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

2. แผนโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยการป้อง

3. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

4. คู่มือป้องกันการทุจริต

5. ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ10.1(6)

6. มาตรการฯความโปร่งใสฯ

7. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

8. บันทึกขออนุญาต

9. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยการป้องปรามทุจริต ปี 63

 

Evidence-Based24 (EB24) :

1. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

2. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

3. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

4. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

5. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

6. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

7. รายงานแผนงานโครงการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

9. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต และแผนจริยธรรม

10. แผนยุทธ 63 ไตรมาส1

11. ยุทธศาสตร์ปี 63

12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ

13. บันทึกขออนุญาต

14. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยการป้องปรามทุจริต ปี 63

 

Evidence-Based25 (EB25) :

1. ระเบียบปฏิบัติกลุ่มงานเภสัชกรรม

2. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่

3. ระเบียบปฏิบัติกลุ่มงานเภสัชกรรม

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6. บันทึกขออนุญาต

7. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยการป้องปรามทุจริต ปี 63

 

Evidence-Based26 (EB26) :

1. WI-PCT แนวทางดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

2. ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก

3. ขั้นตอนรับบริการทันตกรรม

4. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ในเวลาราชการ

5. บันทึกขออนุญาต EB 26

6. แบบฟอร์มเผยแพร่ EB26

7. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน

8. ขั้นตอนการรับบริการ งานผู้ป่วยนอก

9. ขั้นตอนการรับบริการทางทันตกรรม

10. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

11. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกจิตเวช

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา